درمان اضطراب شدید چیست ؟

یک واقعیت این است که نحوه نفس کشیدن روی نحوه احساسات ما تاثیر می گذارد.

نحوه ی نفس کشیدنمان خیلی زیاد با آنچه که احساس می کنیم ، مرتبط است. وقتی آرام هستیم، به آهستگی نفس می کشیم و در مواقع نگرانی واسترس و اضطراب به تندی تنفس می کنیم .

نفس کشیدن طبیعی

وقتی به طور طبیعی نفس می کشیم، مقداری اکسیژن می گیریم که توسط بدنمان مصرف می شود. در این فرایند ، دی اکسیدکربن تولید می شود که در بازدم ، خارج می شود. وقتی در حالت آرامی هستیم و نفس کشیدنمان به آرامی است، مقدار اکسیژن و دی اکسید کربن در تعادل قرار دارد. این فرایند به بدنمان اجازه می دهد تا عملکرد موثر داشته باشد.

نفس کشیدن هنگام ورزش

وقتی ورزشهای هوازی (تند و پر تحرک) انجام می دهیم ،بدنمان اکسیژن بیشتری مصرف می کند و آن را به ماهیچه ها می رساند ، و در عوض دی اکسید کربن بیشتری تولید می کند. در طول ورزش کردن ، تا زمانی که  سرعت نفس کشیدنمان رو به افزایش است ، اکسیژن بیشتری وارد و دی اکسید کربن بیشتری هم خارج می کنیم . در واقع بین میزان اکسیژن مصرفی و دی اکسید کربن تولید شده تعادل برقرار است.

در موقعیت اضطراب شدید و فشار عصبی و خشم

هنگام عصبانیت و اضطراب ، تنفس مان سریع تر می شود. اکسیژن بیشتر از موقع معمول می گیریم و دی اکسید کربن بیشتری هم به بیرون می دهیم. اما چون در حالت ورزش نیستیم، پس بدنمان و ماهیچه ها این مقادیر اضافه اکسیژن را استفاده نمی کنند و در نتیجه دی اکسید کربن اضافه ایی تولید نمی شود. چون میزان دی اکسید کربنی که خارج می شود سریعتر از مقدار دی اکسید کربنی است که تولید می شود، پس سطح دی اکسید کربن در خون پایین می آید. اینها همه باعث می شود، تا احساس نا خوشایندی را تجربه کنیم؛ مثلا احساس ناخوشایند در سر و انگشتان دست و پا  و نیز عرق کردن ، همچنین تغییراتی در دمای بدن مان ایجاد شود.

تکنیک تنفس آرام :

1-    در حالت راحت بنشینید و یا دراز بکشید. چشمانتان می تواند بسته و یا باز باشد . (هر کدام که راحت هستید).

2-    به آرامی  و به صورت پیوسته نفس بکشید(هر دم 4 شماره) و روی نفس تان آگاهی داشته باشید.

3-    نفستان را نگه دارید با 2 شماره.

4-    به نرمی و آرامی با 4 شماره نفستان را بیرون بدهید.

5-    برای چند دقیقه این دستور العمل را تکرار کنید. اگر به حملات پنیک و وحشتزدگی گرفتار شده اید ، روی لینک زیر کلیک کنید.

اختلال هراس و وحشت زدگی

 

خوب باشید

یاسمن رحیمی

تلفن کلینیک (سعادت آباد و دولت): 22683924
پیج در اینستاگرام : academy_of_psychology_ir

ارتباط مستقیم با روانشناس